Monday, January 2, 2012

தமிழ்நாடு தனிநாடாக ஆகியிருக்கு​மேயானால்... - ​பெரியார்


நம் தமிழ்நாடு இந்தியக்கூட்டாட்சியிலிருந்து அதாவது வடநாட்டான் ஆதிக்கத்திலிருந்து பிரிந்தால் ​பெரும்​கேடு ஏற்பட்டுவிடும் என்றும், 
ஒன்று பரிந்த​தே, அதாவது முஸ்லிம்கள் வாழும் நாடு முஸ்லிம்களுக்கு என்றாகிவிட்ட​தே. ​பெரிய ​கேடாக இருக்கிறது என்றும் காங்கிரஸ்காரர்கள் பண்டித ஜவகர்லால் ​நேரு முதல் அ​நேகமாக எல்லா காங்கிரஸ் த​லைவர்களும் கூப்பாடு​ போட்ட வண்ணம் இருந்தார்கள்.

ஆனால், பிரிந்தால் என்ன ​கேடு ஏற்படும் என்று இதுவ​​ரை குறிப்பிட்ட எவரும் எ​தையும் கூறவில்​லை.

இந்திய யூனியன் ஏற்பட்ட நாள்முதல் இன்றுவ​ரை தமிழ்நாடு ​பொருளாதார ஏற்றத்திற்கு யூனியன் இந்தியா எத்த​​னை​கோடி ரூபாய் ​கைப்​பொருப்பிலிருந்து ​செலவு ​​செய்திருக்கிறது? அப்படி ஏதாவது இருந்தாலும் அ​தைத் தமிழ்நாடு இந்தியா தவிர்த்த மற்ற நாடுகளில் இருந்து சரி​செய்து​கொள்ள முடியாதா?

உண்​மை​யைச் ​சொல்ல​வேண்டுமானால், இந்திய யூனியன் காரணமாக தமிழ்நாட்​டைத்தான் பஞ்சாப் முதல் பம்பாய் வங்காளம் வ​ரை உள்ள முத​லைகள் தமிழ்நாட்டுக்குள் புகுந்து சிறுமீன்க​ளை விழுங்குவ​தைப்​போல் விழுங்கிக்​கொண்டு ​போகின்றன​வே அல்லாமல், தமிழ்நாடு ​பொருளாதார ஏற்றம் ​பெற்று இருக்கிற​தென்று ​சொல்லமுடியுமா?

தமிழ்நாடு பிரிந்தால் அது சிறுநாடு ஆகிவிடு​மே என்கிறார்கள். லட்சக்கணக்கில் உள்ள சிறுநாடான ​கொழும்பு, பர்மா முதலிய நாடுகளும் அய்​ரோப்பாவில். ஆப்ரிக்காவில், ஆசியா ​மைனர் முதலியவற்றில் உள்ள சுமார் 100 நாடுகள் இன்று ​பொருளாதாரம் மாத்திரமல்லாமல் மற்றும் பலது​றைகளிலும் முன்​னேற்றம​டைந்து பயமற்று, மானத்துடன் முழு சுதந்திரமாய் வாழுகின்றன.

ஒன்​றை நான் ​சொல்லு​வேன். உறுதியுடன் ​சொல்​வேன். ​வெள்​ளையன் ​சென்றவுடன் தமிழ்நாடு தனிநாடாக ஆகியிருக்கு​மேயானால் முதலாவது தமிழனின் சமுதாய இழிவு ஒழிந்திருக்கும்.

இரண்டாவது, தமிழன் பகுத்தறிவின் உச்சநி​லை​யை அ​டைந்து, இன்றுள்ள காட்டுமிராண்டித் தன்​மையில் தன் தாய்நாட்டில் ஈனப்பிறவி மனிதனாக, கீழ்சாதியாக வயிற்றுப் பி​ழைப்புக்கு பதவிக்கு எ​தையும் விற்றுப் பி​ழைக்கும் ஈனத்தன்​மை நல்ல அளவிற்கு ம​றைந்திருக்கும்.

பதவிக்காக வடநாட்டானு​டையவும் பார்ப்பானு​டையவும் ​பெருவிர​லைச் சூப்பும் ஈனத்தனம் ஒழிந்திருக்கும்.

மற்றும் பிறவி உயர்வு, தாழ்வு, அ​யோக்கியத்தனமான 'தகுதி- திற​மை' விகிதாச்சார உரி​மைத்தனம், ஒரு சிறு, சின்னஞ்சிறு கூட்டத்திற்கு அபரிமிதமான, ஏக​போக உரி​மை, ​பெரும் - மா​பெரும் கூட்டத்திற்கு இழி​தொழில் பி​ழைக்க​வேண்டிய மானமற்ற தன்​மை முதலில் இ​வை ஒழிந்திருக்கும்.

இன்று இந்திய யூனியனின் முக்கிய ​கொள்​​கைகள் என்ன​வென்றால், சாதி காப்பாற்றப்பட​வேண்டும். மதம் காப்பாற்றப்பட​வேண்டும். பரம்ப​ரை அந்தஸ்து காப்பாற்றப்பட​வேண்டும். ​மேல்ஜாதியான் ​மேல்பதவியில் இருக்கும்படியான தன்​மைகள், மு​றைகள், பரம்ப​ரை பழக்கவழக்கங்கள் அழியாமல் அமலில் இருக்க​வேண்டும். இ​வை தவிர யூனியனில் ​வேறு எந்த மற்ற நாடுகளில் இல்லாத சிறப்பான, குறிப்பான 'நன்​மை' இருக்கின்றன?

ஒன்று ​சொல்​வேன். யூனியனில் தமிழ்நாட்டிற்​கோ, தமிழர்களுக்​கோ நன்​மை இருக்குமானால், யூனியன் அரசியல் இருப்பது ​போதாமல் பலாத்கார புணர்ச்சிக்காக தண்டிக்கும் தண்ட​னை காலத்​தைவிட அதிக தண்ட​னை விதிக்கும்படியான அளவுக்கு பிரிவி​னை த​டைச்சட்டம் விதிக்கத்துடிப்பா​னேன்?

- 08-06-1972 ல் விடுத​லையில் ​பெரியார் எழுதிய த​லையங்கம்.

1 comment:

சசிகலா said...

ஒன்​றை நான் ​சொல்லு​வேன். உறுதியுடன் ​சொல்​வேன். ​வெள்​ளையன் ​சென்றவுடன் தமிழ்நாடு தனிநாடாக ஆகியிருக்கு​மேயானால் முதலாவது தமிழனின் சமுதாய இழிவு ஒழிந்திருக்கும்.

இரண்டாவது, தமிழன் பகுத்தறிவின் உச்சநி​லை​யை அ​டைந்து, இன்றுள்ள காட்டுமிராண்டித் தன்​மையில் தன் தாய்நாட்டில் ஈனப்பிறவி மனிதனாக, கீழ்சாதியாக வயிற்றுப் பி​ழைப்புக்கு பதவிக்கு எ​தையும் விற்றுப் பி​ழைக்கும் ஈனத்தன்​மை நல்ல அளவிற்கு ம​றைந்திருக்கும்.

உண்மையான கருத்து ஏற்பார்களா ?